၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၆၉) နှစ်မြောက် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းအထူးထုတ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၆၉) နှစ်မြောက် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းအထူးထုတ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၆၉) နှစ်မြောက် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းအထူးထုတ် ထွက်ပြီ။

 

မဂ္ဂဇင်းမှာယူလိုပါက 09 259 869 517 နှင့် 09 400 000 890 ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။

Telegram Link>>> https://t.me/mwdliteraturehouse/212

Scroll to Top