မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၄၁)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၄၁)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၉)၊ အမှတ် (၃)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၄၀)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၄၀)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၉)၊ အမှတ် (၂)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၃၉)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၉)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၉)၊ အမှတ် (၁)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၃၈)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၈)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ် (၄၄)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၃၇)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၇)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၄၃)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၃၆)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၆)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၄၂)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၃၅)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၅)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ် (၄၁)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ်(၃၄)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၄)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၄၀)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၃၃)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၃)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၉)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၈)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၃၂)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၂)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၃)၊ အမှတ် (၃၁)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၁)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၇)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ်(၃၀)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၀)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၆)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၂၉)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၉)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၅)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၂၈)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၈)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၄)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ်(၂၇)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ တေဇရုပ်စုံ

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၇)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၃)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၃)၊ အမှတ် (၂၆)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၆)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၈)၊ အမှတ် (၃၂)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၃)၊ အမှတ် (၂၅)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၅)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၈)၊ အမှတ် (၃၁)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၂၄)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၄)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၃)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ် (၃၀)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၃)၊ အမှတ် (၂၃)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၂၉)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၂၂)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၂)

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၂၈)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ်(၂၁)

သုကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၁)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် တေဇရုပ်စုံ

အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၂၇)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ်အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ်(၂၀)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၀)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ်(၁၉)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၉)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၁၈)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၁၈)

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၁၇)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၇)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ် (၁၆)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၆)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၅)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၄)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၃)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၂)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၁)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၀)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လထုတ် တေဇရုပ်စုံ

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၉)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၈)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၇)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၆)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၅)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ခုနှစ် မေလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃)

၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂)

သုတကမ္ဘာဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁)

၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၄၇)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၃၅)

၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖဝါရီလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၈)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ(၈) အမှတ် (၄)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၇)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ(၈) အမှတ် (၃)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၆)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ(၈) အမှတ် (၂)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၅)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ(၈) အမှတ် (၁)

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၄)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၅)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ(၇) အမှတ် (၅၀)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၃)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၉)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၂)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၈)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၁)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၇)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၃၀)

၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် သုတအလင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၆)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၉)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၃၄)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၅)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၈)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၈)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၃၃)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၄)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၇)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၃၂)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၃)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၆)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၃၁)

၂၀၁၈ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် သုတအလင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၈ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၂)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၅)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၀)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၃၀)

အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၄၁)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၄)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၉)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၃)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၈)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၂)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၇)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၁)

၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် သုတအလင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် တေဇရုပ်စုံ

၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၆)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၂၀)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၅)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၉)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၄)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၃၄)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၈)

သုတကမ္ဘာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၃)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၇)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၆)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၅)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၄)

မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၃)